Ashrams/ Centres
 
 
Sri Vaishnava
Jai Guru Sampradaya Parampara

Sri Kakustha Sri Ram ji
Sri Sita ji
Sri Vishvaksen ji
Sri Shathakop Swamiji
Sri Nathmuni ji
Sri Pundarikaaksha Muni ji
Sri Ram Mishra ji
Sri Yamun-acharya ji
Sri Mahapoorna-acharya ji
Sri Ramanuja-acharya ji
Sri Kuresh Swami ji
Sri Madhava-acharya ji
Sri Bopadeva ji
Sri Devadhipa-acharya ji
Sri Purushottam-acharya ji
Sri Gangadhara-acharya ji
Sri Rameshwara-acharya ji
Sri Dwarananda-acharya ji
Sri Devananda-acharya ji
Sri Shriyananda-acharya ji
Sri Haryananda-acharya ji
Srimad Raghavananda-acharya ji
Sri Jagatguru Bhaashyakaar 108 Sri Madramananda-acharya ji,
Sri Anantananda ji
Sri Ganesh ji
Sri Purnavairati ji
Sri Kaludas ji
Sri Gangadas ji
Sri Vishnudas ji
Sri Harbhanjandas ji
Sri Ghanshyamdas ji
Sri Prayagdas ji
Sri Lakshmandas ji
Sri Bhaktamali Ramdas ji
Sri Madhavdas ji
Shrimad Damodardas ji
108 Shrimad Dasharathidev Yogeshwara ji
108 Sri Sitaramdas Omkarnath ji

The present President of the Order: Sri Bitthal Ramanuj Maharaj ji

 
 
HOME